Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

Personuppgiftspolicy

Ny dataskyddslag från och med 25.05.2018

Den 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning att gälla i hela EU. Den kallas för GDPR, det står för General Data Protection Regulation och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Förordningen stärker dina rättigheter och skapar en skärpning för hur personuppgifter får behandling.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. Exempel på det kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även aktiviteter som man gör via digitala kanaler.

Vi på Hoforshus värnar om dina personuppgifter men det är också viktigt för oss att du kan göra dig trygg med hur vi hanterar dessa. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss ​​av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

 

Personuppgiftspolicy

Från och med 2018-05-25 gäller följande policy som upprättats för Hoforshus AB.

Syfte

Hoforshus AB värnar om din integritet. Vi vill att du som medarbetare, leverantör eller kund ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Syftet med policyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att endast behandla de personuppgifter som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, marknadskommunikation och uppföljning. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsundersökningar.

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter i följande fall

 • När laglig grund finns
 • När det behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal
 • När samtycke medgivits

Personuppgifter som inte längre behövs kommer att tas bort.

Exempel på personuppgifter vi behandlar

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Kreditprövning
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information till exempel kontrakt och mätvärden
 • Information om ditt hyresobjekt
 • Registreringsnummer vid parkeringsärenden
 • Annan avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar med att behandla dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter. 
Exempel på hur vi samlar i dina personuppgifter

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som lämnas när du använder våra digitala kanaler
 • Uppgifter som vi får från offentliga registret
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt har kontakt med oss

Information vi ger till dig

När vi samlar i dina personuppgifter kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
E
ndast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem, dessa kan vara både interna och externa. 
Vid frågor om känslomässiga personuppgifter har vi särskild behörighetskontroller, vilket kräver ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra IT-system har din integritet i fokus och skydd mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

När vi lämnar ut dina personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje delen om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje delen upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal, som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU / EES, så kallat ”tredje land”. Om vi ​​för att bygga tjänsten till dig överför dina data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i behov med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat om de följande nivåerna på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelbundet avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Ansvar

Hoforshus AB är personuppgiftsansvarig, att ändra att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är utsett att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekta.

Rättelse och insyn

Hoforshus AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. 
För den händelse någon uppgift visar sig felaktig skär rättelse utan dröjsmål. 
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Klagomål

Om du har några frågor gällande vår personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att klicka på länken här nedan.

Kontakta dataskyddsombud ( dataskyddsombud@gavle.se )

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-25