Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Vinterväghållning.jpg

Snöröjning och halkbekämpning

Hofors kommun ansvarar tillsammans med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter i kommunen – året runt.

 

Snöröjning och halkbekämpning

Hoforshus, på uppdrag av Hofors Kommun, ansvarar tillsammans med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter i kommunen – året runt.

 

Snöröjning – prioriteringsordning

Gator och vägar snöröjs enligt en bestämd turordning utifrån typ av gata och var trafikmängden är störst.

 1. Prioriterade cykelvägar. 
 2. Övriga cykelvägar. 
 3. Större trafikleder och bussgator. 
 4. Bostadsgator och övriga gator och vägar. 

 

Allt plogas inte samtidigt

Plogning utförs ofta på natten så att de kommunala vägarna ska vara snöröjda på morgonen när du ska ta dig till exempelvis jobb eller skola. Snöröjning är ett omfattande arbete och alla gator och vägar kan inte plogas samtidigt. Vid normalt snöfall beräknas arbetet ta cirka 10 timmar. Vid större snöfall kan det ta upp till 12 timmar. Det innebär att vissa gator och vägar kan få vänta länge och att det hinner komma en hel del snö innan snöröjningen kommit till just din gata. Några bostadsgator är först och några blir så klart också sist kvar att snöröja.

Halkbekämpning

I första hand sandas eller grusas gång- och cykelvägar och vid busshållplatser, trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas eller grusas bara vid extrem halka.

Det här händer efter plogningen

När gator och vägar har snöröjts påbörjar kommunens entreprenörer arbetet med att öppna korsningar och röja övergångsställen. Isrivning, hyvling och bortforsling av snö kan också bli aktuellt.

Isrivning

Ibland packas snö ihop av bilarnas tyngd och bildar en isskorpa som vanlig plogning inte får bort. Då kan det bli aktuellt att göra så kallad isrivning. För att inte förstöra asfalt eller brunnslock skrapas inte all is bort, det räcker oftast att skrapa av en del av isskorpan för att isen ska luckras upp och smälta.

Bortforsling av snö

Ibland blir det så breda plogvallar längs gatorna att vallarna måste tas bort. Det görs främst i de centrala delarna av Hofors eftersom utrymmet längs vägarna är mindre där.

Utfört arbete kontrolleras

Efter varje insats utför kommunens entreprenörer en egenkontroll för att säkerställa att arbetet blivit utfört så att det uppfyller kraven. Hoforshus utför också regelbundet stickprovskontroller för att kontrollera utförandet.

Snöröjning av parkeringar

Parkeringsplatser längs gator snöröjs samtidigt som gatan plogas. Parkeringsytor snöröjs vid behov. 

Farliga istappar

Varje fastighetsägare ansvarar själv för takskottning och för att farliga istappar tas bort. Om du uppmärksammar farliga istappar, ta kontakt med fastighetsägaren.

 

Plogskador

Om du som privatperson eller fastighetsägare får en skada på din fastighet eller egendom som är orsakad av kommunens snöröjning kan du skicka in ett skadeståndsanspråk. Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte. 

Kontaktuppgifter till kundtjänst

 • Adress:
  Hoforshus AB
  Box 153 
  813 23  Hofors
 • Telefon:
  0290 - 77 18 40
 • E-post:
  info@hoforshus.se
 • Öppettider:
  Måndag - Fredag:08:00–12:00