Teknisk försörjning

Gata- och parkavdelningen ansvarar för utförande av teknisk försörjning till ägaren Hofors kommun. Uppdraget omfattar drift och underhåll av viktig infrastruktur som broar och vägbelysning. Ansvaret omfattar även drift, skötsel och underhåll av gator, vägar, dagvatten, mark- och vegetationsytor samt lekplatser. I åtagandet ingår också driften av det enskilda vägnätet i kommunen.